Новоайдарська громада
Луганська область, Щастинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Порядок доступу до публiчної iнформацiї

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

в.о. селищного голови

29.09.2020 № 107

 

ПОРЯДОК
забезпечення доступу до публічної інформації в

Новоайдарській селищній раді

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений з метою впорядкування доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Новоайдарська селищна рада (далі – Рада), встановлює механізм реєстрації запитів, їх опрацювання, систематизації, організації взаємодії та підготовки звітів щодо їх опрацювання.

Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації»«Про інформацію» та інших нормативно-правових актів з цих питань.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

запит на інформацію - прохання особи або групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Ради;

запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Радою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Ради.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

3. Організація і забезпечення додержання порядку доступу до публічної інформації покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ради.

ІІ. Доступ до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації в Раді забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Раді в мережі Інтернет, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом; надання інформації за запитами на інформацію.

5. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

6. Рішення, дії чи бездіяльність Ради оскаржуються в установленому чинним законодавством порядку.

IIІ. Порядок звернення за публічною інформацією

1. Запити на інформацію, розпорядником якої є Рада, приймаються у робочі дні з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, в п’ятницю  з 8:00 до 15:45, напередодні святкових, неробочих днів з 8:00 до 16:00 за місцезнаходженням Ради (вул. Дружби, 1, смт Новоайдар, Луганська область, 93500).

Запити, які надійшли до Ради після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня. Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються та передаються на розгляд першого робочого дня.

2. Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати відповідні форми для подання запиту на інформацію (додаток 1).

3. Публічна інформація може бути надана запитувачу Ради в письмовій (лист-відповідь) чи усній формі (під час особистого прийому або телефоном), про що робиться запис у журналі реєстрації запитів на інформацію, що надійшли до Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - журнал реєстрації запитів на інформацію).

4. Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

IV. Порядок реєстрації запитів на інформацію

1. Реєстрація запитів на інформацію, які надійшли до Ради, проводиться секретарем керівника Новоайдарської селищної ради.

Всі запити на інформацію незалежно від форми подання реєструються в журналі реєстрації запитів на інформацію.

2. Запити на інформацію, що надійшли до Ради, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються із встановленням строків у день їх надходження (ті, що надійшли в неробочий час та день, - наступного після нього робочого дня) секретарем керівника у журналі реєстрації запитів на інформацію.

3. Після реєстрації запити на інформацію невідкладно в установленому порядку подаються Новоайдарському селищному голові,  який визначає відповідального за розгляд запиту на інформацію  (далі - виконавець).

4. Запити на інформацію, розглянуті Новоайдарським селищним головою повертаються з відповідною резолюцією секретарю керівника, який того самого дня вносить інформацію стосовно виконавця до відповідного реєстраційного журналу та передає звернення виконавцю згідно з резолюцією для опрацювання та підготовки відповіді запитувачу.

5. Якщо Рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо, хто нею володіє, такий запит на інформацію направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

6. Якщо запит на інформацію за своїм змістом є зверненням громадян, секретар керівника реєструє такий документ у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

7. До розгляду запиту на інформацію виконавцем можуть залучатися й інші посадові особи відповідно до їх компетенції.

V. Опрацювання запитів на публічну інформацію, відмова в задоволенні запиту на інформацію та його оскарження

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту розпорядником інформації.

2. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту на інформацію.   

3. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконавець невідкладно повідомляє в письмовій формі запитувача про необхідність продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.

4. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Порядком строки через настання обставин непереборної сили.

5. Рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію виконавцем доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку його оскарження та зазначенням строку, у який буде задоволено запит на інформацію.

6. Якщо запит на інформацію потребує надання інформації з обмеженим доступом, така інформація запитувачу не надається.

Якщо обмеження доступу містить частина запитуваної інформації, а інша частина є загальнодоступною, надається інформація, доступ до якої не обмежений.

7. Рада має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію в таких випадках:

не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більш як 10 сторінок;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

8. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

9. Відповідь на запит на інформацію може містити:

усю запитувану інформацію;

частину запитуваної інформації і відмову в задоволенні запиту на інформацію в іншій частині;

відмову в задоволенні запиту на інформацію.

10. Відповідь на запит на інформацію секретар керівника надсилає запитувачу безпосередньо поштою або електронною поштою (на вимогу запитувача).

11. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

12. Порушеннями законодавства про доступ до інформації є:

ненадання відповіді на запит на інформацію;

ненадання інформації на запит на інформацію;

безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;

надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

нездійснення реєстрації документів;

навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

VI. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно.

2. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється за потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів.

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів міститься в додатку 1 до рішення Новоайдарської селищної ради № 61/9 від 21 лютого 2020 року. Інформація про розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів в установленому порядку розміщується на веб-сайті Ради.

Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається головним бухгалтером Новоайдарської селищної ради.

Оплата рахунка запитувачами на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

Головний бухгалтер виписує рахунок (додаток 2) у трьох примірниках і протягом одного робочого дня передає його виконавцю для письмового повідомлення запитувача (поштою, електронною поштою).

3. Запитувана інформація надається протягом трьох робочих днів після отримання документів, що підтверджують повну оплату запитувачем витрат, пов’язаних із наданням відповіді.

VII. Систематизація, звітність та перевірка за запитами на інформацію

1. Усі запити на інформацію, які надходять до Ради, разом із копіями відповідей запитувачам, підтвердженнями оплати за копіювання або друк документів обсягом більш як 10 сторінок знаходяться у секретаря керівника.

2. Щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, керуючий справами (секретар) виконкому Ради складає звіт про стан розгляду запитів на інформацію (додаток 3) для оприлюднення на веб-сайті Ради в мережі Інтернет.

 

Секретар селищної ради                                                                                     О. БОЧАРОВ

 

 

Додаток 1
до Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Новоайдарській селищній раді

 

ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію, розпорядником якої є Новоайдарська селищна рада

 

Розпорядник інформації

Новоайдарська селищна рада

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Новоайдарська селищна рада

Прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичних осіб)

 

Найменування організації
(для юридичних осіб)

 

Найменування об’єднання громадян
(для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Поштова адреса, електронна адреса, контактний номер телефону, телефаксу запитувача

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

поштою

(зазначити поштову адресу)

факсом

(зазначити номер факсу)

електронною поштою

(зазначити е-mail)

на особистому прийомі

(зазначити дату особистого прийому)

контактний телефон запитувача

(зазначити телефон)

   

Примітка:

Запит на публічну інформацію фізичними та юридичними особами, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи може бути подано:
на поштову адресу: вул. Дружби, 1, смт Новоайдар, Луганська область, 93500.
на електронну адресу:
novoaydarskarada@ukr.net;
телефаксом: (06445) 9-43-56;
телефоном: (06445) 9-43-56.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Новоайдарській селищній раді

 

РАХУНОК №_____

від “___” ________ 20___ року для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Отримувач: _________________________

Код: _________________

Рахунок: ____________________________

МФО _______________________________

Код платежу: ________________________

Платник: ____________________________

______________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість аркушів

Сума, грн (без ПДВ)

 Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування (формат А4)

 

 

 

 

Усього до сплати:___________________________________________ грн.

 

 

 

Головний бухгалтер

Новоайдарської селищної ради 

 

 

____________ 
(підпис)

 

 

                       К. ПЕТЛЯ 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано